Hiện
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #t8h4f5f1hj8r6
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q8a5gh8j4f1s8v4

  22.000.000 12.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 50cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #j8ers6j4w6k4
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, bàn ăn nhỏ (chân cao), Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #kl4sw5n56dtk854sx

  35.000.000 22.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q6g4j5,l9w1z8j7
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ,  Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #e6y14b2s5

  25.000.000 15.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 110cm rộng 60cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #lksj8g584d
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ,  Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #gj5wv5ha74

  28.000.000 19.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 6cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #b5w4g2s56s2h7w
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách đẹp, Bàn ghế gỗ,  Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #t5w4h5h4s65

  28.000.000 19.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q9f4m1o8a4b8
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách đẹp, Bàn ghế gỗ Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo #b8w4z36j4yu56ws23

  28.000.000 19.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #h5a4h4se8h46adh
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo, Bàn trà nhật #q9a4g1h18i5d

  16.000.000 11.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 90cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q9a54f1b2y78l11z
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9sa4g1j4u8f2c56

  18.000.000 13.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 90cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #8q4f6sr8j43zd5h
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9aq4v1z5dnj843xfn

  19.000.000 14.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 60cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q9a4f1v1n5y
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9a6s1b1u4io5p

  18.000.000 13.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 60cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #h8s4h1m3q9as4h1b
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9a6f4bh1m1r8s1b9p

  25.000.000 17.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 150cm rộng 80cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #q8w4f1nm4p8az3b1u4a
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn tiếp khách, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9a12b1j4

  37.000.000 28.000.000
 • bàn ghế phòng khách đẹp
  bàn ghế phòng khách đẹp

  • Kích thước: Dài 150cm rộng 80cm dầy mặt bàn 5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #b4s9a4b19hj445a1
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn tiếp khách, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #qb4f8t4z241

  37.000.000 28.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 100cm rộng 50cm dầy mặt bàn 4.5cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #+6asg+93
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #h5hs3j4d34

  25.000.000 19.000.000
 • bàn ghế phòng khách
  bàn ghế phòng khách

  • Kích thước: Dài 120cm rộng 50cm dầy mặt bàn 4cm
  • Chiều cao chân bàn: bàn phòng khách thường cao 35~50cm, có thể tùy chọn làm chân gỗ, chân inox, chân sắt hoa nghệ thuật hoặc chân sắt sơn tĩnh điện #65asg4s7h4s1d
  • Phù hợp với: Bàn ghế phòng khách, Bàn ghế gỗ, Bàn trà đẹp, bàn sofa cao cấp, Bàn đọc sách thư giãn, bàn cafe cao cấp, bàn làm việc sáng tạo  #q9a1gh1jk4

  19.000.000 13.000.000

BÀN GHẾ PHÒNG KHÁCH